Your browser does not support script
TWV Presents...Pagan Basics

[Show all]


Views: 9,936,535


Year: 2005 ...

Intro: Pagans, Heathens and Recons


Year: 2000 ...

Witchcraft 101: So Ya Wanna be a Witch? (part 1)

Witch/Wiccan F.A.Q.s

Witchcraft 101: The Beginning Practice Phase (part 2)

The Wiccan Rede

Salem Witch Trials

The Law of Three

The Tools of Witchcraft

What is Magic? (Part I)

Witchcraft 101: The Rhythmic Practice Phase (part 3)

Teachers (Part 1): Teachers, GOOD & BAD

Witchcraft 101: Integrity... Making that choice! (part 4)

School Report On Witchcraft?

Other Questions about Witchcraft and Magick

The Witches Pentacle (Part II)

Teachers (Part 2): Minors and the Craft -- Guidelines For Teachers And Students

What is Magic? (Part II)

Witchcraft F.A.Q.s - Spanish Version

Teachers (Part 3): Personalities-We All Got One!

Teachers (Part 5): Getting Organized: Develop A Lesson Plan

Witchcraft F.A.Q.s - Dutch Version

Teachers (Part 4): Teachers and Magical Ethics

Witchcraft F.A.Q.s - Italian Version

Teachers: (Part 7) - Neo-Pagans and Self Actualization

Teachers (Part 6): Lecturing Do's and Don'ts

Witchcraft F.A.Q.s - Turkish Version

Witchcraft F.A.Q.s - Polish Version

Witchcraft F.A.Q.s - Finnish Version

Witchcraft F.A.Q.s - German Version

Witchcraft F.A.Q.s - Swedish Version

Teachers: (Part 8) - Neo-Pagans and Self Actualization - Part II

Witchcraft F.A.Q.s - French Version I

Witchcraft F.A.Q.s - Latvian Version

Witchcraft F.A.Q.s - Portuguese Version

Teachers - Sample Permission Slip

Witchcraft F.A.Q.s - French Version II


NOTE: For a complete list of articles related to this chapter... Visit the Main Index FOR this section.
Article Specs

Article ID: 3053

VoxAcct: 1

Section: basics

Age Group: Adult

Days Up: 7,011

Times Read: 26,952

Witchcraft F.A.Q.s - Polish Version

Author: Wren
Posted: November 9th. 2000
Times Viewed: 26,952

Cz'sto zadawane pytania na temat Czarostwa, Wicca i Pogaństwa:
Śmiało wykorzystuj t' stron' (z list' autorów) do lokalnych kampanii edukacyjnych.
Gruntownie poprawione
-przez Wren Walker
Poniedziałek, 1 marca 1999

Co to jest Czarostwo? Czym w ogóle s' te Czarownice ?
Wyznawcami opieraj'cej si' na naturze religii lub systemie wierzeń. Nie wszystkie Czarownice kieruj' si' tym samym systemem wierzeń. Niektóre praktykuj' to co jest nazywane "dawn' wiar'", maj'c' korzenie w przedmonoteistycznych, pogańskich wierzeniach ludowych i zwykle dotyczy cykli pór roku. System wyznaniowy lub "tradycja" Czarownicy cz'sto opiera si' na konkretnej kulturze, z której pochodzi. Wiele Czarownic jest politeistami (zwykle wyznaj'c bogów i boginie z okolic pochodzenia), lecz niektóre po prostu tylko uprawiaj' magi' (w j'zyku angielskim Czarownice pisz' to słowo 'magick', w odroznieniu od 'magic' czyli sztuczek cyrkowych iluzjonistów). Czarownice mog' praktykować w odosobnieniu jako "samotnicy" lub w zlotach (kr'gach, kowenach - od angielskiego 'coven'). S' też rodzinne grupy lub tradycje, które mog' prześledzić swoje wyznania w tej samej zamkni'tej grupie przez pokolenia.

Tradycyjna Wicca:
Nowoczesna forma Czarostwa nazywa si' "Wicca". Tradycyjna Wicca opiera si' na naukach Geralda Gardnera i ma struktur' opart' na zlotach, a każdy zlot może prześledzić swoj' lini' nauczania do Gardnera. S' też odmiany tradycji Gardneriańskiej, takie jak Wicca Aleksandryjska, Wicca Dianiczna, Seax Wicca i wiele innych. Tradycyjna Wicca jest uznawana za "religi' tajemn'" - od członków wymaga inicjacji przez zlot i ma "system stopni" lub kolejnych wtajemniczeń bazuj'cych na gotowości wyznawcy do obowi'zków i odpowiedzialności danego stopnia. Zloty maj' rdzeń wewn'trznej wiedzy - cz'sto zwany "Ksi'g' Cieni" - który jest znany tylko zainicjowanym Wiccanom. Wi'kszość Wiccan Tradycyjnych wierzy w równowag' pomi'dzy bóstwem m'skim i żeńskim. Tradycyjni Wiccanie rzadko s' samotnikami, z wyjatkiem 'Starszyzny' - zwykle byłych kapłanów i kapłanek - którzy przeszli w stan spoczynku z aktywnego udziału w zlocie.

Inne formy Wicca:
Nowsza forma Wicca rozwin'ła si' w latach siedemdziesi'tych, jest znacznie luźniejsza pod wzgl'dem struktury i praktyki niż Tradycyjna Wicca. Ci wyznawcy mog' korzystać z mieszanki różnych lub 'eklektycznych' wierzeń pogańskich i niepogańskich. Niekórzy utworzyli własne 'tradycje' czy zloty, posiadaj'ce stopnie wtajemniczenia lub nie, napisali również "Ksi'g' Cieni" ukazuj'c' zarysy ich systemu wyznaniowego i struktur' zlotu. Wielu jest "samotnikami", którzy praktykuj' i formułuj' rytuały we własny sposób.

Poganie:
Jako że słowa Czarownica i Wiccanin s' cz'sto błednie stosowane na przemian, wielu po prostu określa samych siebie jako 'pogan' lub 'Neo-pogan' w trakcie rozmowy z osobami mog'cymi nie być zaznajomionymi z komplikacj' różnych wyznań. Lecz jak nie wszyscy Chrześcijanie s' Luteranami czy Katolikami, tak nie wszyscy Poganie s' Czarownicami lub Wiccanami. Neo-pogaństwo to słowo używane najcz'ściej by opisać ludzi wyznaj'cych religi' opieraj'c' si' na kulcie Ziemi. Np. słowiaństwo, druidyzm i nordycka tradycja Asatru s' uznawane za systemy pogańskie, ale nie przynależ' do Czarownic ani Wiccan. Neo-pogaństwo nie powinno być także mylone z ruchami 'New Age', ponieważ poganie s' prawie wył'cznie wyznawcami religii natury, w czasie gdy duchowość New Age czerpie z wielu źródeł i technik ezoterycznych.

P: Jesteś dobr' Czarownic' czy zł'?
O: Kiedy pytasz czy ktoś jest "dobr'" Carownic' czy "zł'" Czarownic' to takie samo pytanie, jak czy jest "dobrym" Katolikeim czy "złym" Katolikiem. Wiccanie kieruj' si' zasad': "Póki nikogo nie krzywdzicie, czyńcie wol' sw'." (ang. "An' it harm none, do what ye will"). Czarownice, Druidzi i inne religie pogańskie maj' własne standardy etyczne. W każdym społeczeństwie i religii s' dobrzy i źli ludzie. Kiedy osoba złamie prawa społeczeństwa lub zasady swojej religii, jest wzywana do wyjaśnienia swoich poczynań. Ocenianie kogoś jako "dobrego" czy "złego" wył'cznie na podstawie wyznawanej religii ma też swoj' nazw'. Nazywa si' to bigoteria.

P: Czy czcicie Szatana?
O: Szatan to cz'ść religii chrześcijańskiej i muzułumańskiej. Jako że poganie nie s' ani Chrześcijanami ani Muzułumanami, Szatan nie znajduje si' w naszym systemie wierzeń.

Wierzymy, że każdy człowiek jest całkowicie odpowiedzialny za swoje działania. Dla nas zło jest wyborem, aczkolwiek nieodpowiednim, który człowiek może podj'ć. Nie wierzymy w ucieleśnione zło, które można winić za nasze poczynania.

Jeżeli ktoś zamierza czynić zło, jest to jego wyborem, aczkolwiek wi'kszość pogan wierzy, że zostanie on ukarany przez prawa karmy lub jako wynik "przyczyny i skutku". Innymi słowy, "Co zasiejesz, to zbierzesz."

Wiele Czarownic i Wiccan wierzy w jak'ś form' reinkarnacji, i co za tym idzie, że karma przeszłości może przenieść si' wraz z osob' z jednego życia w nast'pne. To może też pomóc w wyjaśnieniu dlaczego okropne rzeczy czasem zdarzaj' si' wspaniałym ludziom, albo czemu niektórzy ludzie rodz' si' z pewnymi zdolnościami i wiedz'. Może to też wyjaśnić dlaczego niektórzy ludzie wydaj' si' wieść 'cudowne' życie.

Niektórzy poganie wierz' w życie po życiu na innej płaszczyźnie istnienia. Znana jako Kraina Lata, Avalon, Valhalla albo po prostu 'Druga Strona', gdzie zjednocz' si' ponownie z przyjaciółmi i rodzin'.

P: Wi'c czemu używacie tego 'satanistycznego' symbolu?
O: Pentagram, lub pi'cioramienna gwiazda nie jest znakiem satanistycznym. Pitagoras używał go jako symbolu zdrowia a jego zwolennicy nosili je aby rozpoznawać si' wzajemnie. W Średniowieczu niektórzy Chrześcijańscy rycerze używali pentagramu jako swego symbolu. Dla nowoczesnych Wiccan pentagram oznacza wiele rzeczy; pi'ć ramion nawi'zuje do żywiołów Powietrza, Ziemi, Ognia i Wody z najwyższym ramieniem jako "Duchem". Pentagram w kr'gu może też reprezentować człowieka z rozprostowanymi nogami i r'kami, otoczonego przez uniwersaln' m'drość lub "Bogini'" - ludzkość zjednoczon' ze środowiskiem. Wiele Czarownic i innych pogan wcale nie nosi pentaklu, lecz posiada inne symbole o szczególnym, czesto prywatnym, znaczeniu..

Sataniści obracaj' ten symbol do góry nogami, co umieszcza żywioły Ognia i Ziemi na górze (Ogień symbolizuje sił' woli oraz pasj', a Ziemia bogactwo i ziemskie dobra) a Ducha, duchowość, na spodzie. Sataniści także odwracaj' krzyż do góry nogami. Nie czyni to jednak krzyża ani pentagramu symbolem satanistycznym. W niektórych tradycjach Wicca, odwrócony pentagram jest symbolem "drugiego stopnia" - czyli tego, kto został awansowany z "wtajemniczonego". Dla członków tych tradycji, odwrócony pentagram jest uważany za wysoce pozytywny i nie ma powi'zań z Satanizmem. Jakikolwiek symbol sam w sobie jest tylko znakiem, obrazkiem. To umysł i wierzenia obserwatora nadaj' mu konkretne znaczenie.

P: Czy dokonujecie ofiar krwi?
O: Na Bogini' NIE! Natur' ofiary jest oddanie czegoś aby zyskać coś ważniejszego. Wiccanie uznaj' wszelkie życie za świ'te. Wi'kszość pogan wierzy, że zwierz'ta należ' do tego samego cyklu życia co ludzie. Czarownice od dawna były kojarzone ze zwierz'cymi kompanami znanymi jako "chowańce" lub "familiary". Obejrzyj stron' "Cats of Witchcraft" (Koty Czarostwa) na TWV. Czy te zwierz'ta wygl'daj' dla Ciebie na źle traktowane?

P: Czy Czarownice i Wiccanie rzucaj' czary?
O: Tak. Cóż, w każdym razie niektórzy. Jakkolwiek termin "czar" jest szeroko źle rozumiany.

Czary to coś jakby modlitwy i s' używane aby stworzyć potrzebn' zmian' we własnym życiu lub życiu kochanej osoby. Lecz modlitwy to prośby do zewn'trznego bóstwa aby stworzyć zmian' a wi'kszość Czarownic i Wiccan wierzy, że bóstwo jest obecne we wszystkim, wł'cznie z nami. W takim razie czary s' przekazywaniem naszych własnych energii z naszych boskich cz'ści aby stworzyć zmian'.

Czary takie, jak używanie magii miłosnej w celu uzyskania uczucia konkretnej osoby, lub kl'twy, uważane s' za "manipulatywne". Wi'kszość Wiccan wierzy, że cokolwiek manipulatywnego-co działa przeciwko wolnej woli innej osoby-jest uważane za złe. Wiele innych pogańskich ścieżek ma podobne kody post'powania, bazuj'ce na zasadach ich tradycji lub wyznania i prawie wszyscy wierz', że zalicza si' do nich odpowiedzialność za własne działania.

P: Czy Czarostwo lub Wicca to sekty?
O: Z definicji sekta, to grupa ludzi ślepo posłusznych jednemu przywódcy. Jako że Czarownice, Wiccanie i poganie zwykle s' wolnomyślicielami, nie ma jakiejś osoby, któr' moglibyśmy uznać za przywódc', dlatego też nie można nas nazwać sekt'.

P: Czy macie orgie rytualne?
O: Te pogłoski wynikaj' z naszego braku tabu wobec seksu. Nie mamy zasad zakazuj'cych homoseksualizmu, nagości czy seksu przedmałżeńskiego. Seks jako twórcza siła natury jest postrzegany przez wi'kszość pogan jako coś świ'tego. Uważamy, że fizyczny akt miłości powinien być traktowany z wiekim szacunkiem i odpowiedzialności'.

P: Czemu wszystkie Czarownice/Wiccanie nosz' si' na czarno?
O: Nie wszystkie. Właściwie wiele Czarownic/Wiccan preferuje zielony i/lub fioletowy. Czarny jednak to w wielu kulturach symbol kapłański. Kapłani, duchowni i rabini uznaj' czarny jako główny kolor ich rytualnego stroju.

duchowni i rabini uznaj' czarny jako główny kolor ich rytualnego stroju.
Naukowo mówi'c, kolor to energia. Kolory które widać s' tymi, które s' odbijane a nie pochłaniane. Dlatego też, to co wydaje si' być białe, czyli mieszank' wszystkich kolorów w spektrum, naprawd' odbija wszystkie kolory a nie pochłania żadnego. Co wydaje si' być czarne, pochłania wszystkie kolory a nie odbija żadnego. Oczywistym jest, że gdy ktoś nosi biały, jest mu chłodniej - tkanina odbija energi' ciepln', a kiedy ktoś nosi czarny - enregia cieplna jest pochłaniana w ubranie, i osoba ta czuje si' cieplej. Wiele Czarownic wierzy, że noszenie czarnego przyci'ga i utrzymuje wi'cej naturalnej energii.

P: Czy nie wszystkie Czarownice s' kobietami?
O: Nie. Ani Wiccanie ani też ci z innych ścieżek pogańskich. Czarownice mog' być równie dobrze meżczyznami. Nie używa si' raczej określenia Czarownik (ang. 'Warlock' - staroszkockie słowo znac'ce tyle co zdrajca, wiarołomca). Meżczyźni i kobiety mog' być Czarownicami, Wiccanami i poganami.

P: Dlaczego ktokolwiek chciałby być poganinem, Czarownic' czy Wiccaninem?
O: Ludzie czuj' si' przyci'gani do Wicca i innych ścieżek pogańskich z kilku powodów. Wiele kobiet czuje si' pozostawionymi na brzegu przez religie bardziej głównego nurtu, z powodu braku żeńskiego bóstwa. Dla nich wiccański koncept Bogini jako Matki wszelkiego Życia wypełnia pust' przestrzeń w poszukiwaniach duchowych. Jako religia natury, Czarostwo przemawia również do tych, którzy czuj' siln' potrzeb' "powrotu do Ziemi", gdyż zwraca duż' uwag' na ochron' środowiska, którego jesteśmy cz'ści', a nie od niego oddzielnymi. Ludzie zainteresowani mistycyzmem odnajduj' wierzenia pogańskie o wiele bardziej przyjaznymi, jako że nie widzimy nic nienaturalnego w zdolnościach 'parapsychicznych' lub używaniu magii do dokonania zmian w swoim życiu. Daje nam wolność aby podejmować własne decyzje o tym, co jest dla nas najlepsze.

P: Jak nawracacie nowe Czarownice/Wiccan/pogan?
O: Nie nawracamy. Uważamy prób' nawrócenia innych za form' bigoterii, tj. jeżeli ktoś próbuje nawrócić innego na swoj' religi', uznaje że wierzenia innej osoby s' mniej poprawne niż jego własne. Uważamy, że wszystkie ścieżki s' równie poprawne, dopóki nie naruszaj' podstawowych praw obywatelskich lub wolnej woli innej osoby. Zgodnie z naszymi przekonaniami wybór ścieżki zależy od osoby. Nie próbujemy manipulować innymi by myśleli na nasz sposób, próbujemy tylko pouczyć innych o naszej religii aby lepiej nas zrozumieli. Jednak próbujemy pomóc tym, którzy wyrazili już zainteresowanie w pogańskich religiach lub systemach wierzeń.

P: Wi'c co Czarownice/Wiccanie/poganie ROBIĄ?
O: W sumie prawie to co wszyscy. Pochodzimy z róznych dróg życia. Wychowujemy rodziny, chodzimy do pracy, rzucamy steki (albo warzywa) na grilla. Praktykujemy nasze religie i systemy wierzeń, czcimy nasze świ'ta, badamy i studiujemy nasz' przeszłość w czasie kontenplacji nad nad tym co min'ło.

Wiele zlotów i grup spotyka si' raz w miesi'cu by dokonywać ceremonii religijnych w świetle ksi'życa. Poganie zwykle dokonuj' ceremonii lub "kr'gów" poza domem, jako że czujemy, że przebywanie z natur' sprowadza nas bliżej do boskości która j' stworzyła.

Niektóre wierzenia pogańskie mog' wydać si' dziwne dla tych, którzy słysz' je po raz pierwszy. Z drugiej strony, poganie zwykle dobrze si' orientuj' w wierzeniach innych religii. Poganie wierz' w woln' wol' i wolny wybór, i że m'dry wybór jest zawsze lepszy niż ślepe posłuszeństwo jakiejkolwiek religii czy dogmatom. Nie jesteśmy "przeciwni" innym religiom. Po prostu dokonalismy wyboru by zostać poganami i spodziewamy si', że inni uszanuj' nasz wybór tak jak my szanujemy ich.

Wszystko o co prosimy, to abyśmy mogli wyznawac nasz' religi' bez uprzedzeń ani przeszkód, tak jak mamy to zagwarantowane w Konstytucji. Wolność do wyznawania religii - albo braku religii - jak wybierzesz - czy b'dzie to Chrześcijaństwo, Islam, Hinduizm, Buddyzm czy Pogaństwo - to wolność, kierowanie si' za swoim duchem i sercem. Ta cenna wolność musi być broniona, ochraniana i ceniona przez wszyskich, albo nie b'dzie już zagwarantowana komukolwiek.

Powyższe poprawione czesto zadawane pytania na temat Czarostwa
zostaly zaadoptowane z oryginału (1996) napisanego przez...

Paula Murphy, Ainsley Friedberg
J.Kyle Sweeney & Lisa Tonner

Surf to the...
Connecticut Wiccan and Pagan Network
Web site - 203-838-3392 TODAY!

ABOUT...

Wren


Location: Tampa, Florida
Other Articles: Wren has posted 319 additional articles- View them?

Other Listings: To view ALL of my listings: Click HERE
Email Wren... (No, I have NOT opted to receive Pagan Invites! Please do NOT send me anonymous invites to groups, sales and events.)

To send a private message to Wren ...Pagan Essays
1996-2020

Pagan Web
8,000 Links

Pagan Groups
Local Covens etc.

Pagan/Witch
80,000 Profiles


Home - TWV Logos - Email US - Privacy
News and Information

Chapters: Pagan/Heathen Basics - Pagan BOOKS - Traditions, Paths & Religions - Popular Pagan Holidays - TV & Movies - Cats of the Craft - Festival Reviews - Festival Tips - White Pages (Resources) - Issues/Concerns - West Memphis 3 - Witch Hunts - Pagan Protection Tips - Healing Planet Earth

Your Voices: Adult Essays - Young Pagan Essays - Pagan Perspectives (On Hold) - WitchWars: Fire in the Craft - Gay Pagan - Pagan Parenting - Military - Pagan Passages

Pagan Music: Pagan Musicians - Bardic Circle at WitchVox - Free Music from TWV

Vox Central: About TWV - Wren: Words, Wrants and Wramblings - Guest Rants - Past Surveys - A Quest for Unity

Weekly Updates: Click HERE for an index of our weekly updates for the past 6 years

W.O.T.W. - World-Wide Networking

Your Town: A Link to YOUR Area Page (The largest listing of Witches, Pagans, Heathens and Wiccans on the Planet)

VoxLinks: The Pagan Web: 8,000 Listings

Your Witchvox Account: Log in Now - Create New Account - Request New Password - Log in Problems

Personal Listings: Pagan Clergy in Your Town - Adult Pagans - Young Pagans - Military Pagans

Events: Circles, Gatherings, Workshops & Festivals

Covens/Groups/Orgs: Local Groups Main Page

Other LOCAL Resources: Local Shops - Regional Sites - Local Notices - Global/National Notices - Local Skills & Services - Local Egroups - Political Freedom Fighters

Pagan Shopping: Online Shops Index - Original Crafters Sites - Auction Sites - Pagan Wholesalers - Pagan Local ShopsWeb Site Content (including: text - graphics - html - look & feel)
Copyright 1997-2020 The Witches' Voice Inc. All rights reserved
Note: Authors & Artists retain the copyright for their work(s) on this website.
Unauthorized reproduction without prior permission is a violation of copyright laws.

Witches, Pagans
of The World
Search Articles
1996-2020


 Current Topic
 Editorial Guide


NOTE: The essay on this page contains the writings and opinions of the listed author(s) and is not necessarily shared or endorsed by the Witches' Voice inc.

The Witches' Voice does not verify or attest to the historical accuracy contained in the content of this essay.

All WitchVox essays contain a valid email address, feel free to send your comments, thoughts or concerns directly to the listed author(s).